Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Outdoor Elements

1. Definities

a. Outback en Outdoor Elements: Outdoor Elements.

b. Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijk persoon die met Outdoor Elements een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Outdoor Elements een offerte daartoe heeft uitgebracht.

c. Deelnemer: ieder natuurlijk persoon die feitelijk deelneemt aan een evenement.

d. Algemene Voorwaarden: dit document.

e. Opdracht: Verzoek van Opdrachtgever tot de organisatie van een evenement conform een overeenkomst.

f. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Outdoor Elements en Opdrachtgever krachtens welke Outdoor Elements de Opdracht zal uitvoeren.

2. Offerte, aanbod en aanvaarding

a. Outdoor Elements zal een offerte opstellen of een mondelinge aanbieding doen waarin zij aangeeft wat bij de Opdracht is inbegrepen en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod van Outdoor Elements binnen twee weken na dagtekening van een offerte of de dag waarop de mondelinge aanbieding is gedaan.

b. Indien binnen twee weken na dagtekening van de offerte of de dag waarop de mondelinge aanbieding is gedaan geen aanvaarding plaatsvindt, vervalt het gedane aanbod automatisch, tenzij anders is overeengekomen.

c. Op de Overeenkomst zijn altijd deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

d. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Outdoor Elements gebruik maakt van de diensten van derden.

e. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Betaling

a. Betaling vindt plaats door middel van overmaking na facturatie op het door Outdoor Elements aangegeven rekeningnummer.

b. De aanbetaling dient binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan, ofwel in ieder geval voor aanvang van het evenement.

c. Eventuele meerkosten kunnen na het einde van het evenement op de dag zelf worden voldaan, of binnen veertien dagen na verzending van de eindfactuur.

d. Ingeval van overschrijding van de betaaltermijn Is Opdrachtgever in verzuim met ingang van de eerste dag na afloop van de termijn en over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd.

e. Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder instemming van Outdoor Elements enig bedrag met een factuurbedrag te verrekenen of daarop in mindering te brengen.

f. Indien betaling na het verstrijken van de betalingstermijn als genoemd in 3a en 3b uitblijft en Outdoor Elements tot buitengerechtelijke incassomaatregelen overgaat, is Opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, zijnde 15 % van de opeisbare som met een minimum van € 40,-.

4. Aansprakelijkheid

a. De Deelnemers nemen vrijwillig en op eigen risico deel aan de activiteiten van Outdoor Elements. Outdoor Elements is derhalve niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van enig lichamelijk letsel van personen, noch voor schade aan of diefstal van (privé) goederen van de Opdrachtgever en/of haar Deelnemer(s).

b. Outdoor Elements is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien die tekortkoming het gevolg is van het handelen of nalaten van de Opdrachtgever en/of haar Deelnemer(s).

c. Outdoor Elements is niet aansprakelijk voor schade aan (eigendommen van) derden of aan door Outdoor Elements ingehuurde extra materialen die het gevolg is van het handelen of nalaten van de Opdrachtgever en/of haar Deelnemer(s).

d. De Opdrachtgever vrijwaart hierbij Outdoor Elements voor alle vorderingen van derden die voortvloeien uit het handelen of nalaten van de Opdrachtgever en/of haar Deelnemer(s).

e. Indien Outdoor Elements aansprakelijk is voor schade, is deze aansprakelijkheid gelimiteerd tot het factuurbedrag van de overeenkomst.

5. Gezondheid

a. De Deelnemers tekenen voorafgaande aan deelname van het evenement de voorwaarden van deelname. Deze voorwaarden zijn bij de offerte meegezonden, zodat de deelnemers hier tijdig van kennis hebben kunnen nemen.

b. Alle medische en/of conditionele bijzonderheden van de Deelnemers aan de activiteiten, moeten vóór de aanvang van de activiteiten (indien verzocht, schriftelijk) gemeld zijn bij Outdoor Elements. Tevens moet iedere Deelnemer zich wat betreft gezondheid en/of conditie in staat achten deel te nemen aan de activiteiten.

c. Outdoor Elements heeft het recht om van de Deelnemers te verlangen dat zij een vrijwaringverklaring ondertekenen ter zake van de gevolgen van deelname aan het door Outdoor Elements verzorgde evenement. Outdoor Elements heeft het recht de deelname te weigeren van hen, die een dergelijke verklaring weigeren te ondertekenen.

6. Verzekering

a. De Opdrachtgever en/of Deelnemers zijn gehouden zich adequaat en volledig te verzekeren tegen schade, waaronder schade aan (eigendommen van) derden en schade door lichamelijk letsel (ziektekostenverzekering, ongevallenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering).

b. De Opdrachtgever en/of Deelnemers moet(en) zich ervan vergewissen dat de dekking van de verzekeringspolis(sen) adequaat is.

c. Er bestaat een mogelijkheid om voor een kleine meerprijs via Outdoor Elements een ongevallenverzekering af te sluiten die uitkeert bij blijvende invaliditeit of overlijden.

7. Annulering

a. Een Opdracht is geannuleerd op het moment dat Outdoor Elements de aangetekende brief van de Opdrachtgever daaromtrent heeft ontvangen.

b. Indien een opdracht wordt geannuleerd door de Opdrachtgever worden de volgende kosten in rekening gebracht:

I. Bij annulering tot 30 dagen voor de aanvang van de activiteiten: 25% van het factuurbedrag.

II. Bij annulering van 29 tot en met 15 dagen voor de aanvang van de activiteiten: 50% van het factuurbedrag.

III. Bij annulering van 14 tot en met 8 dagen voor de aanvang van de activiteiten: 75% van het factuurbedrag.

IV. Bij annulering van 7 dagen tot en met de dag van aanvang van de activiteiten: 100% van het factuurbedrag, met inachtneming van het hierna bepaalde onder "Slecht weer"

c. Bovendien worden in alle voorkomende gevallen de annuleringskosten van derden in rekening gebracht voor zover deze niet al deel uitmaakten van het factuurbedrag. Binnen twee weken na annulering ontvangt Opdrachtgever een factuur voor de annuleringskosten (behoudens annulering tot 30 dagen voor de aanvang van de activiteiten en geen annuleringskosten van derden). Deze factuur dient binnen vier weken te zijn voldaan.

8. Slecht weer

a. In principe gaan de buitenprogramma’s altijd door. Outdoor Elements zal zich bij slecht weer inspannen om het programma in alle redelijkheid en in verhouding met de opdracht aan te passen zodat hinder voor de Deelnemers zo veel mogelijk wordt beperkt, hieronder valt ook het verschuiven van de activiteiten naar een andere dag.

b. Indien het door Outdoor Elements voorgestelde alternatieve programma niet wordt geaccepteerd, wordt de Opdrachtgever 25% van het factuurbedrag in rekening gebracht.

c. Buitenactiviteiten kunnen door de Opdrachtgever in goed overleg met Outdoor Elements tot 24 uur voor aanvang van de activiteiten kosteloos worden geannuleerd indien het doorgaan daarvan wegens weersomstandigheden volgens Outdoor Elements niet zinvol of gevaarlijk is.

d. In geen geval zal annulering of verschuiving van de activiteiten, omdat dat volgens Outdoor Elements wegens de weersomstandigheden niet zinvol of gevaarlijk is, een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zijn.

9. Wijzigingen

a. Wijzigingen in het programma kunnen in goed overleg worden doorgevoerd tot uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan aanvang van de activiteiten.

b. Nadat er een Overeenkomst tot stand is gekomen, kunnen er onder de volgende voorwaarden wijzigingen doorgegeven worden in Deelnemersaantallen:

  • tot een maand voorafgaand binnen een marge van 25% van het totale Deelnemersaantal
  • tot 3 weken voorafgaand binnen een marge van 20% van het totale Deelnemersaantal
  • tot 2 weken voorafgaand binnen een marge van 15% van het totale Deelnemersaantal
  • tot 1 week voorafgaand binnen een marge van 10% van het totale Deelnemersaantal Hierna staan de Deelnemersaantallen vast.

10. Overmacht

a. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW (overmacht) geldt dat een tekortkoming van Outdoor Elements in de nakoming van enige verplichting jegens de Opdrachtgever niet aan haar kan worden toegerekend in geval van een van overmacht, waardoor de nakoming van de verplichting van Outdoor Elements jegens de

b. Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Outdoor Elements kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend natuurrampen, staatsgrepen, burgeroorlogen, stroomstoringen, computervirussen, stakingen en werkonderbrekingen.

11. Ontevreden of een klacht?

Het kan voorkomen dat de Opdrachtgever ontevreden is over de goede uitvoering van de aangegane overeenkomst door Outdoor Elements. De Opdrachtgever en/of Deelnemer(s) kunnen dit direct kenbaar maken bij de aanwezige instructeur(s) van Outdoor Elements.

Is dit niet mogelijk of wordt er geen bevredigende oplossing gevonden dan dient de Opdrachtgever de klacht binnen 14 dagen na afloop van het georganiseerde evenement schriftelijk bij Outdoor Elements te melden.

12. PRIVACY

a. De persoonsgegevens van de klant worden opgenomen in het adressenbestand van de Ondernemer. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor een verantwoorde bedrijfsvoering alsmede voor het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen of van door de Ondernemer zorgvuldig geselecteerde derden. De Ondernemer verstrekt geen gegevens aan derden die de persoonlijke levenssfeer van de (Mede)Recreant of de Gasten aantasten, tenzij in het geval dat de Ondernemer in verband met overtreding van de regels en/of in het geval er naar het oordeel van de Ondernemer sprake is of kan zijn van strafbare feiten, de politie inschakelt dan wel in situaties waarin spoedeisende hulp geboden is.

b. Indien de Recreant geen reclame van de Ondernemer wenst te ontvangen of bezwaar heeft tegen het verstrekken van adresgegevens aan derden, kan hij dat eenvoudig schriftelijk kenbaar maken aan Outdoor Elements, Oesterdam 3, 4691PV te Tholen of per e-mail aan outdoor@oesterdam.nl.

c. Indien telefonisch wordt geboekt, geeft de Recreant door middel van het opgeven van zijn emailadres toestemming tot het toezenden van commerciële aanbiedingen door de Ondernemer aan dit emailadres.

d. Indien een Gast tijdens zijn verblijf bij toeval wordt gefotografeerd en de betreffende foto wordt gebruikt in een publicatie door of namens de Ondernemer, wordt de instemming van de Gast met dat gebruik vermoed te zijn gegeven.

13. Overige bepalingen

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Indien en voor zover komt vast te staan dat op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.